normen

In de gezondheidszorg zijn normen de regels die na een zorgvuldige procedure door professionals zijn aanvaard op basis van gezamenlijk opgestelde waarden. De normstelling in de Nederlandse gezondheidszorg is (door de overheid) grotendeels neergelegd bij de beroepsgroep zelf. Van oudsher wordt de normstelling gevormd door wat onder beroepsgenoten gebruikelijk is; de laatste twintig jaar worden die normen steeds meer vastgelegd in richtlijnen.

Doel normen
Deze zogenoemde veldnormen bieden de Inspectie voor de Gezondheidszorg een toetsingskader om toezicht te kunnen houden op de kwaliteit van zorg en dienen als keuze-informatie voor patiënten en zorgverzekeraars. Veldnormen kunnen absolute (minimum- of veiligheids)normen zijn, maar ook relatieve (streef)normen.

Absolute en relatieve streefnormen
Streefnormen impliceren het streven naar een hoger en beter zorgniveau. Ze zijn gericht op kwaliteitsverbetering en spreken de zorgverleners aan op hun intrinsieke motivatie en professionaliteit. Streefnormen zijn gebaseerd op wat met de beschikbare kennis, menskracht en middelen haalbaar is gebleken en zijn richtinggevend voor het niveau van zorg dat door de professionals is gedefinieerd. Minimumnormen bevatten een harde ondergrens, waar iedere zorgaanbieder minimaal aan moet voldoen. Ze hebben vaker betrekking op veiligheid (stralingshygiëne, bloedgebruik, sterilisatie OK-materiaal) dan effectiviteit en zijn meer gericht op kwaliteitshandhaving.

Voorbeelden van normen
De gezondheidszorg kent inmiddels vele normen: normen voor opleiding en registratie, HKZ-keurmerk, NEN-normen voor veiligheid en e-health, kwaliteitsnormen van de wetenschappelijke verenigingen, regionale streefnormen van de verpleegkundigen, preventiebeleid (WIP), operatieve processen (NNI), OK-normen en zelfs inkomensnormen voor topinkomens.

Normen ontwikkelt door beroepsgroep
In toenemende mate ontwikkelen beroepsgroepen zelf normen voor goede zorg. Zo brengt Soncos, het samenwerkingsverband van internisten, chirurgen en radiotherapeuten, jaarlijks hun normeringsrapport uit. 

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: