organisatie landelijk-regionaal

Typerend voor de oncologische zorg is dat deze multidisciplinair is en in verschillende instellingen plaatsvindt. Doordat veel verschillende zorgverleners, afdelingen en instellingen betrokken zijn, is de organisatie van het totale behandeltraject ingewikkeld.

Ketenzorg
In richtlijnen staan vaak aanwijzingen voor de organisatie van de zorg. Organisatie is daarmee een onderdeel en zelfs voorwaardelijk voor een goede kwaliteit. De organisatie beperkt zich niet tot het ene ziekenhuis. Om de kwaliteit van oncologische zorg te beoordelen moet je naar de hele zorgketen kijken. Goede ketenzorg tussen eerste, tweede en derde lijn en korte toegangs- en doorlooptijden in de oncologische keten zijn belangrijk voor de patiënt en leiden tot betere zorg. IKNL pleit daarin voor tumorspecifieke ketens. Zorgverzekeraars kunnen een grote rol spelen in de kwaliteitsverbetering door ketenbrede samenwerkingsverbanden te bevorderen. Gelukkig is een toenemend aantal verzekeraars daarvan inmiddels ook overtuigd en zijn wij met hen projecten gestart waarin de kwaliteit van de keten centraal staat.

Netwerkvorming

Samenwerken in de keten noemen we ook wel netwerkvorming. IKNL stimuleert regionale netwerkvorming zodat de professionals elkaar vinden en afspraken kunnen maken over het organiseren van en samenwerken in de oncologische zorg.
Er zijn verschillende manieren om regionaal samen te werken. Consultdiensten en MDO’s zijn bekende voorbeelden. Comprehensive cancer networks (CCN's) en Managed Clinical Networks (MCN's) zijn  andere opties. Binnen de oncologie zijn er al diverse voorbeelden van goed functionerende, regionale netwerken. Bijvoorbeeld in de hematologie en kinderoncologie of in de MCN’s voor de gynaecologische oncologie.
Voor een tumorsoort waarbij instellingen onderling veel en intensief samenwerken, is een formeel netwerk van regionale partners logisch. Een tumorsoort waarbij de behandeling gecentraliseerd is, stelt andere eisen aan de regionale samenwerking. Daarbij ligt de nadruk op (periodieke) deskundigheidsbevordering. Met andere woorden, medisch specialisten die zelf niet de behandeling uitvoeren, moeten wel in staat zijn de ‘alarmsignalen' te herkennen en dan op de juiste wijze te handelen.
IKNL vervult desgevraagd de rol van onafhankelijk adviseur om de netwerkvorming te begeleiden.

Landelijke werkgroepen en tumorfocusgroepen
Voor het coördineren van het kwaliteitsbeleid kiezen we een landelijke, tumorspecifieke benadering die de bestaande initiatieven bundelt en aansluit op de regio. Hierin zijn tumorfocusgroepen (TFG's) en landelijke werkgroepen de landelijke aanspreekpunten die zicht hebben op alle ontwikkelingen en het multidisciplinaire kwaliteitsbeleid bepalen. Regionale netwerken en werkgroepen vertalen het beleid en de producten naar de professionals en hebben een platformfunctie om zaken tussen de professionals onderling uit te wisselen. Daarnaast brengen de regionale werkgroepen signalen uit uw praktijk in om landelijk focus aan te brengen.
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: