pilot aanpassingsstoornis

De vergoeding voor behandeling van een aanpassingsstoornis is in 2012 uit het basispakket gehaald. Dat heeft gevolgen voor veel (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten: zij krijgen niet de zorg waar zij behoefte aan hebben. In 2016 is de richtlijn Aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker opgesteld. Daarmee is het nu mogelijk om de psychosociale zorg duurzaam in te richten. Vanaf 1 maart 2018 start een pilot voor (ex-)kankerpatiënten die te maken hebben met psychische klachten. Met als doel om te kijken wat de invloed van zorg volgens de richtlijn Aanpassingsstoornis is op het welzijn en de behoefte aan zorg bij (ex-)kankerpatiënten met de indicatie aanpassingsstoornis.

De resultaten van de pilot dragen bij aan de besluitvorming rond de financiering van de behandeling van de aanpassingsstoornis bij kanker.

Belangrijkste onderzoeksvragen zijn:
 • hoeveel patiënten met kanker lijden aan een aanpassingsstoornis?
 • in welke mate verbetert de kwaliteit van leven van de (ex-)patiënt met kanker door behandeling volgens de richtlijn?
 • is het vroegtijdig signaleren en behandelen van (ex-)patiënten met kanker die de diagnose aanpassingsstoornis hebben kosteneffectief?

Doelgroep pilot

Patiënten met een voorgeschiedenis met kanker bij wie aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een aanpassingsstoornis behoren tot de doelgroep van de pilot.

Deze patiënten:
 • zijn 18 jaar of ouder;
 • hebben de acute fase van diagnostiek en intensieve behandeling (operatie, radiotherapie, chemotherapie) afgerond en er heeft een medische overdracht plaatsgevonden naar de huisarts;
 • hebben een curatief of palliatief perspectief;
 • melden zich bij de huisarts of de medisch specialist met uiteenlopende problemen die kunnen wijzen op een aanpassingsstoornis in relatie met kanker;
 • worden door de huisarts of medisch specialist verwezen naar een BIG-geregistreerde behandelaar uit het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO) die deelnemen aan de pilot. Deze behandelaren hebben een aanvullende training gevolgd over de behandeling van een aanpassingsstoornis conform de richtlijn.

Wat betekent deelname aan de pilot voor een patiënt?

De patiënt krijgt de behandeling van de aanpassingsstoornis tijdens de duur van de pilot vergoed vanuit de pilot. Het eigen risico van de patiënt wordt niet aangesproken. Behandelaren declareren rechtstreeks bij IKNL. De patiënt vult tweemaal een vragenlijst in om zijn of haar kwaliteit van leven te monitoren (na intake en na afronding van de behandeling).

Wie behandelen in de pilot?

De behandelaren zijn in de oncologie gespecialiseerde BIG-geregistreerde behandelaren uit het deskundigenbestand van de NVPO. Dit zijn:
 • GZ-psycholoog
 • psychotherapeut
 • klinisch psychloog
 • psychiater

Behandelaren uit het NVPO-deskundigenbestand die deelnemen aan de pilot hebben een aanvullende training gevolgd voor de behandeling conform de richtlijn Aanpassingsstoornis.

De pilot wordt gecoördineerd door ZonMw in samenwerking met IKNL en het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg. Dit is een samenwerkingsverband van KWF Kankerbestrijding, IKNL, NFK, NVPO, IPSO, V&VN Oncologie, KNGF-NVFL en PAZ/LVMP. Het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg zet zich al jaren in voor goede toegankelijkheid van passende psychosociale zorg voor (ex)kankerpatiënten.

Verwijzing

Heeft een van uw patiënten aanpassingsproblemen vanwege kanker en behoefte aan psychologische hulp terwijl de acute fase van de behandeling is afgerond? Dan kunt u hem of haar verwijzen naar een hiervoor geschoolde GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut of psychiater die deelneemt aan de pilot of een deelnemend Psycho-Oncologisch Centrum.

> Ga naar www.kanker.nl/verwijsgids 
> Selecteer een psychosociale hulpverlener in uw regio en verwijs uw patiënt. 
> Neem in de verwijsbrief de vermelding op ‘vermoeden op aanpassingsstoornis na/bij kanker’.  

Meer informatie

Voor meer informatie over de pilot of met vragen kunt u contact opnemen met Chantal Lammens, projectleider IKNL. Lees ook het artikel over de pilot aanpassingsstoornis in De Eerstelijns

Folders

Handleidingen

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: