Longkanker

Longkanker is de meest voorkomende vorm van longkanker wereldwijd bij mannen. Onder deze kankersoort vallen onder meer niet-kleincellige longkanker, kleincellige longkanker, mesothelioom (ook wel asbestkanker genoemd). Longkanker is een ernstige ziekte, maar er zijn de afgelopen jaren ook verbeteringen zichtbaar in de overleving.

Belangrijke factoren die hebben bijgedragen aan verbetering van de overleving zijn betere diagnostiek (onder andere PET-CT-scan) en beschikbaarheid van nauwkeurigere radiotherapeutische methoden. Een recente ontwikkeling is de introductie van doelgerichte therapieën en immuuntherapie. De verwachting is dat deze extra mogelijkheden de komende decennia gaan bijdragen aan verdere vooruitgang van de kwaliteit van zorg en overleving van mensen met longkanker.

Samenwerking

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) verzamelt data om het effect van nieuwe behandelmethoden en trends binnen de zorg en patiëntenpopulatie nauwkeurig te volgen. Eventuele variaties in behandelbeleid worden inzichtelijk gepresenteerd en besproken met longartsen, long- en thoraxchirurgen, radiotherapeuten, pathologen, radiologen, verpleegkundigen en patiënten. Op basis van deze data en gesprekken levert IKNL samen met zorgprofessionals een bijdrage aan het verbeteren van de zorg.

Incidentie en prevalentie
Jaarlijks krijgen ruim 12.000 mensen in Nederland de diagnose longkanker. Het is zowel bij mannen als vrouwen de vierde meest voorkomende vorm van kanker. Er sterven jaarlijks ruim 10.000 mensen in Nederland aan longkanker. Daarmee staat longkanker onder patiënten met kanker op de eerste plaats als oorzaak van overlijden.In Nederland zijn ongeveer 24.000 mensen in leven die longkanker hebben of hebben gehad. Niet-kleincellige longkanker is de meest voorkomende vorm van longkanker (85%) en treft iets meer mannen dan vrouwen. Kleincellig longkanker komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. De diagnose mesothelioom wordt jaarlijks bij 550 mensen in Nederland gesteld, vooral bij mannen. Elk jaar overlijden er circa 500 patiënten aan deze ziekte. Verder zijn er ongeveer 670 mensen in leven die een mesothelioom hebben of hebben gehad.

Registeren
De ontwikkeling en introductie van doelgerichte therapieën vraagt om meer inzicht in het effect van deze middelen op de gehele behandeling van longkanker, aangezien patiëntengroepen anders (kunnen) reageren op deze medicatie. IKNL wil daarom in overleg met zorgprofessionals meer inzicht geven in achterliggende kenmerken van deze patiëntengroepen en daarmee bijdragen aan het voorspellen van de beste resultaten en prognose van specifieke behandelingen. Ook wordt meer aandacht geschonken aan het vastleggen van diagnostiek (vooral moleculair). In de praktijk betekent dit dat de NKR voortaan het complete behandeltraject registreert en patiënten langer blijft volgen, inclusief de palliatieve zorg.

 • Itemsets NKR: Longkanker (c34)

  Rapporteren

  IKNL publiceert periodiek diverse rapportages, factsheets en andere publicaties op basis van gegevens uit de NKR. Deze hebben een algemeen karakter of zijn specifiek afgestemd op de wensen van zorgprofessionals en ziekenhuizen.

  Regiorapportages
  Op verzoek van en in afstemming met zorgprofessionals ontwikkelt IKNL regiorapportages gericht op het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg en het stimuleren van netwerkvorming binnen een regio. De regiorapportages zijn tumorspecifiek en worden met zorgverleners besproken tijdens bijeenkomsten van de regionale tumorwerkgroepen om relevante trends te evalueren en verbeteracties vast te stellen.

  Wetenschappelijke artikelen
  In samenwerking met medische zorgprofessionals en op basis van NKR-data worden peer-reviewed wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over longtumoren. Enkele recente studies:
Organiseren
Door introductie van nieuwe behandelingen, zoals doelgerichte therapieën en immunotherapie, neemt de behoefte aan intensieve samenwerking tussen de diverse disciplines betrokken bij de zorg rondom patiënten met longkanker steeds verder toe. IKNL faciliteert en stimuleert daarom de uitwisseling van kennis en ervaring tussen zorgprofessionals in regionale multidisciplinaire werkgroepen. Tijdens deze bijeenkomsten worden afspraken gemaakt over de inhoud van longkankerzorg in de regio’s.

Verder kunnen samenwerkingspartners er voor kiezen om de geleverde longkankerzorg te laten evalueren aan de hand van kwaliteitskader voor longkankerzorg. Speciaal hiervoor opgeleide auditoren geven daarnaast advies over mogelijke verbeterpunten.

Contact
Meer informatie over de mogelijkheden van aanvullende dataverzameling of onderzoek naar longkanker is verkrijgbaar bij Nicol Groot Zevert, adviseur oncologische zorg, dr. Mieke Aarts, onderzoeker of Rianne Hoekman-van der Male, teamleider registratie.

 

 

 

 


 

 

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.


informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: